"ШКОЛА – ЦЕ НЕ КОМОРА ЗНАНЬ, А СВІТОЧ РОЗУМУ, СВЯТИНЯ І НАДІЯ, ДУХОВНА КОЛИСКА НАРОДУ, НОРОВЛИВЕ ДИТЯ СУСПІЛЬСТВА". В.Сухомлинський

Сімейне навчання

Рекомендації

 щодо організації індивідуального навчання учнів закладів загальної

           середньої освіти за сімейною (домашньою) формою

Законом України «Про освіту» передбачено запровадження в закладах загальної середньої освіти різних форм здобуття освіти учнями.

Серед них одна з форм індивідуального навчання – сімейне  (домашнє) навчання.

Розділом ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 12.01.2016 р. № 8 (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 р. № 955) окреслені основні питання та визначений порядок організації здобуття повної загальної середньої освіти за сімейною (домашньою) формою.

Навчатися за такою формою можуть учні, чиї батьки бажають і готові самостійно організовувати освітній процес в домашніх умовах. Разом з тим, дитина має бути учнем відповідного закладу, який відслідковуватиме результати його навчання.

Домашнє навчання має давню історію, починаючи із запрошення до дитини гувернерів у минулих століттях і, закінчуючи сучасними домашніми вчителями, завданням яких є навчання дитини. Роль домашніх вчителів в процесі навчання дітей за сімейною (домашньою) формою на сучасному етапі виконують батьки.         

Крім того, на відміну від інших форм індивідуального навчання, зокрема педагогічного патронажу, яким охоплюються головним чином діти, які за станом здоров'я не можуть відвідувати освітній заклад, сімейним (домашнім) навчанням охоплюються в основному здорові діти, батьки яких з певних причин бажають, щоб дитина навчалася вдома.

  Адміністрація освітнього закладу повинна обов’язково попередити батьків про особисту відповідальність за рівень знань дитини не нижче державних стандартів освіти та ознайомити їх з порядком організації сімейного (домашнього) навчання.

           Діти, для яких батьки обрали сімейну (домашню) форму навчання,  повинні проходити підсумкове оцінювання навчальних досягнень не рідше, ніж три (1-4 класи) – чотири (5 – 11(12) класи) рази на рік. Також вони проходять семестрове, річне оцінювання та атестацію. Оцінювання знань учні можуть проходити в закладі разом з іншими дітьми або індивідуально – це вирішує заклад освіти. Крім того, завдання для оцінювання та атестації складає заклад освіти, з урахуванням очікуваних результатів навчання.

         За результатами підсумкового оцінювання та атестації, якщо учень отримує бали не нижче середнього рівня, він може продовжувати здобувати освіту вдома. Якщо за результатами підсумкового оцінювання з одного або кількох предметів встановлено початковий рівень навчальних досягнень або учень не пройшов підсумкового оцінювання без поважних причин, він може повторно пройти оцінювання протягом місяця у межах навчального року. 

 Батьки зобов’язані створити умови, які допоможуть підвищити рівень навчальних досягнень дитини.      

         У випадку низьких результатів щодо знань дитини педагогічна рада може своїм рішенням перевести учня на інституційну форму навчання.

      Ні в якому разі не може бути так, що дитина демонструє початковий рівень знань, і з тим початковим рівнем вона продовжує навчатися вдома.
      Процес організації сімейного (домашнього) навчання розпочинається з подання батьками (або особами, які їх замінюють) заяви на ім’я директора освітнього закладу щодо організації навчання дитини за сімейною (домашньою) формою, яку вони подають не пізніше, ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання чи державної підсумкової атестації (додаток 1). 

      У заяві батьки обов’язково повинні зазначити, що вони ознайомлені з умовами і порядком організації сімейного (домашнього) навчання учня. Адміністрації закладу необхідно наголосити, що відповідальність за результати навчання дитини покладається саме на них, батьків.

      Наступним етапом є підготовка управлінського рішення (наказу директора) про організацію навчання учня (учениці) закладу за сімейною (домашньою) формою навчання (додаток 2).

      До наказу необхідно обов’язково включити пункти про відповідальність батьків за здобуття учнем освіти на рівні не нижче державних стандартів, про необхідність забезпечення ними умов для навчання дитини за сімейною (домашньою) формою. Даним наказом також необхідно розподілити обов’язки, які покладаються на заступника директора з НВР, що курує питання індивідуального навчання учнів, соціального педагога, класного керівника, учителів – предметників, інших працівників

                         Батьки (або особи, які їх замінюють):

-  Обирають заклад освіти, в якому буде організовано здобуття освіти дитиною за сімейною (домашньою) формою  відповідно до території обслуговування; учень (учениця) зараховується до відповідного класу закладу;

-  Подають директору закладу заяву з проханням зарахувати (перевести) учня (ученицю) на сімейну (домашню) форму навчання;

-Відповідають за рівень здобуття освіти учнем (ученицею) за сімейною (домашньою) формою;

-  Створюють належні умови для здобуття учнем (ученицею) освіти за сімейною (домашньою) формою на на рівні не нижче державних стандартів;

-  На договірних засадах можуть залучати до організації здобуття освіти учнем (ученицею) за сімейною (домашньою) формою інших суб’єктів освітньої діяльності;

- Можуть використовувати портфоліо, в якому фіксуються навчальні досягнення учня (учениці);

-Можуть укладати із закладом освіти договір про надання освітніх послуг;

- Забезпечують проходження учнем (ученицею), що навчається за сімейною (домашньою) формою, оцінювання навчальних досягнень згідно п. 6,  7 розділу ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 р. (у редакції наказу МОН України від 10.07.2020 р. № 955);

-  Продовжуюють навчання учня (учениці) за сімейною (домашньою) формою, якщо за результати оцінювання та/або атестації учню (учениці) встановлений рівень навчальних досягнень не нижче середнього;

- Забезпечуюють проходження учнем (ученицею), який (яка) навчається за сімейною (домашньою) формою, повторного оцінювання протягом місяця (у межах навчального року) у разі встановлення за результатами його навчальних досягнень початкового рівня;

-  Створюють умови для забезпечення підвищення рівня навчальних досягнень учня;

Батьки (або особи, які їх замінюють) повинні знати, якщо за результатами повторного оцінювання знань учня (учениці) встановлено початковий рівень навчальних досягнень, він (вона) може бути переведений (перведена) на інституційну форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.     

                                  Заклад загальної середньої освіти

             Директор закладу (особа, яка виконує обов’язки директора):

-  Згідно заяви батьків учня (осіб, які їх замінюють) проводить попередню співбесіду з батьками, видає наказ про організацію навчання дитини за сімейно (домашньою) формою, затверджує графік оцінювання навчальних досягнень учня та консультацій з учнем (ученицею) та батьками, складений заступником директора з НВР, який курує питання організації індивідуального навчання учнів, здійснює загальний контроль за станом організації сімейного (домашнього) навчання учня;

          Соціальний педагог (інша особа, визначена директором закладу): 

-        Інформує служби у справах дітей про школярів, які зараховані (переведені) на сімейну (домашню) форму навчання з метою дотримання прав дитини на освіту та забезпечення виконання належним чином батьками своїх обов’язків;

       Заступник директора з НВР, який курує питання організації

       індивідуального навчання учнів:

-        Ознайомлює батьків (осіб, які їх замінюють) учня (учениці)  з вимогами щодо організації навчання дитини за сімейною (домашньою) формою навчання;

-        Розподіляє обов’язки працівників закладу щодо організації навчання учня (учениці) за сімейною (домашньою) формою;

-        Готує проєкт наказу про організацію навчання учня (учениці) за сімейною (домашньою) формою навчання та подає його на затвердження директору закладу (особі, яка виконує обов’язки директора);

-        Складає графік оцінювання навчальних досягнень учня (учениці) та консультацій з урахуванням вимог п. 6, 7 розділу ІІІ,  п. 2 розділу V Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (у редакції наказу МОН України від 10.07.2020 р. № 955), подає його на  затвердження директору закладу (особі, яка виконує обов’язки директора), погоджує його з батьками учня (учениці) (особами, які їх замінюють)  (додаток 3);

-        Організовує проходження учнем (ученицею) оцінювання навчальних досягнень відповідно до вимог п. 6, 7 розділу ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (у редакції наказу МОН від 10.07.2020 р. № 955) згідно підготовлених учителями завдань для оцінювання навчальних досягнень учня (учениці) з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених освітньою програмою, та  графіка оцінювання;

-        Контролює своєчасне виставлення учителями оціночних балів до облікових відомостей (додаток 4) та класного журналу;

-        Зберігає облікові відомості та матеріали оцінювання навчальних досягнень учня (учениці).

-        Забезпечує безпосередній контроль за станом організації сімейного (домашнього) навчання учня (учениці).

Вчителі, класний керівник:

-        Проводять попереднє та поточне консультування учнів (батьків) згідно відповідного графіку; проведення консультацій фіксують в окремому журналі (додаток 5);

-        Складають індивідуальні навчальні плани з предметів, погоджують їх із заступником директора з НВР, який курує питання індивідуального навчання, надають їх батькам для використання в ході організації сімейного (домашнього) навчання учня (учениці);   

-        Складають завдання для оцінювання набутих учнем  знань за відповідний період з урахуваннм очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі.

-        Проводять оцінювання навчальних досягнень учня (учениці) з урахуванням вимог п. 6, 7 розділу ІІІ,  п. 2 розділу V Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (у редакції наказу МОН України від 10.07.2020 р. № 955) згідно графіка оцінювання навчальних досягнень учня (учениці);

-        Виставляють оціночні бали в облікову відомость та класний журнал, надають облікову відомість заступнику директора з НВР разом з іншими матеріалами оцінювання (контрольні роботи тощо)

Бібліотекар:

- Забезпечує учня (ученицю), що здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою необхідною навчальною літературою.

Примітка:

-        Формувальне та завершальне (підсумкове) оцінювання  навчальних досягнень учнів початкових класів, що навчаються за сімейною (домашньою) формою, відбувається за спільної участі педагогічного працівника та одного з батьків, і може бути організовано в обстановці звичній для учня;

-        Навчальний час для проведення оцінювання визначає заклад освіти згідно вимог до організації освітнього процесу відповідно до державних санітарних норм і правил, з дотриманням заходів протиепідемічної безпеки (відповідно до рівня епідемічної ситуації).

 

                                                                                                Додаток 1

                                                                                                                         

                                                                                                             ЗРАЗОК

 

 

Директору

_______________________

(назва та № освітнього закладу)

___________________________

ПІБ

______________________________від _______________________ПІБ, місце проживання заявника (зазначається поштова адреса), контактний телефон, електронна адреса ( бажанням заявника)

 

__________________

Заява

 

Прошу зарахувати мого сина (мою дочку)_________________________

                                                                                                         ПІБ                                                                                              

____________ р. н.,    учня (ученицю) ______ класу  на індивідуальне

 

навчання за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти  з_____  по ____ _______ н.р.

 

З вимогами Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 № 955; розділ ІІІ. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти), іншими документами, які регулюють питання сімейної (домашньої) освіти ознайомлений.

 

Дата                                                                                                                         Підпис

 

                                                                   Додаток 2                                                                                                                            

                                            На бланку ЗЗСО

 

 

                                                     Наказ

 

____________                                                                                             ______

 

 

Про організацію

індивідуального навчання

за сімейною (домашньою)

формою учня (учениці) _____ класу

_________ _________ ________

            На виконання  законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 р. (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»), на підставі заяви батьків

НАКАЗУЮ:

1.Організувати індивідуальне навчання за сімейною (домашньою)

формою учня (учениці) _______ класу __________ _______ ________ ____ _____ р.н. з _____ _____ _____ (зазначити період навчання).

2.Покласти відповідальність за здобуття освіти учнем ______ класу

 __________ _______ ________ на рівні не нижче стандартів освіти на батьків учня, зобов’язати їх забезпечити умови для здобуття ним (нею) освіти за сімейною (домашньою) формою.

3.Соціальному педагогу  ПІБ  (або особі, яка визначена керівником

закладу) з метою запобігання порушення прав дитини на отримання освіти та забезпечення виконання батьками обов’язків забезпечити інформування служби у справах дітей (назва району м. Кременчука) про факт переведення (зарахування) учня (учениці) _____ класу  _____________ _______ _______, ____ _____ _____ р.н. на сімейну (домашню) форму навчання.

4.Заступнику директора з НВР ____________________________:

4.1.Ознайомити батьків учня (учениці) _____ класу _________________

з вимогами щодо організації  сімейної (домашньої) форми навчання.

4.2. Скласти графік оцінювання  навчальних досягнень та консультацій 

учня (учениці) ______ класу ПІБ з урахуванням вимог п. 6, 7  (відповідно до освітнього рівня) ) розділу ІІІ,  п. 2 розділу V Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (у редакції наказу МОН від 10.07.2020 р. № 955), ознайомити з ним батьків учня (учениці) та подати на затвердження директору закладу (особі, яка виконує обов’язки директора).

4.3.Визначити склад педагогічних працівників, які будуть забезпечувати

консультування та здійснювати оцінювання навчальних досягнень протягом періоду сімейного (домашнього) навчання учня (учениці) _______ класу ПІБ. .

4.4.Зобов’язати педагогічних працівників здійснювати облік консультування та забезпечувати оцінювання навчальних досягнень учня (учениці) згідно відповідного графіка, своєчасно вносити результати оцінювання до класного журналу.

5. Вчителям (ПІБ):

5.1. Проводити попереднє та поточне консультування учнів та батьків згідно відповідного графіку, проведення консультацій фіксувати в окремому журналі.

5.2. Скласти індивідуальні навчальні плани з предметів та надати їх батькам учня (учениці) для використання в ході організації сімейного (домашнього) навчання.   

5.3. Складати завдання для оцінювання набутих учнем  знань за відповідний період з урахуваннм очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі.

5.4. Проводити оцінювання навчальних досягнень учня з урахуванням вимог п. 6, 7 (відповідно до освітнього рівня) ) розділу ІІІ та  п. 2 розділу V Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (у редакції наказу МОН від 10.07.2020 р. № 955) згідно графіка оцінювання навчальних досягнень учня (учениці);

5.5.Виставляти своєчасно оціночні бали в облікову відомость та класний

журнал, надати облікову відомість заступнику директора з НВР разом з

іншими матеріалами оцінювання (контрольні роботи тощо)

6.Бібліотекарю (ПІБ) забезпечити учня (ученицю) ПІБ _____ класу необхідною навчальною літературою на весь період навчання за сімейно (домашньою) формою.

7.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директолра з НВР ПІБ

Директор закладу освіти      ___________           _______________


                                                                                                       Додаток 3                                          

                                                                                                                             Зразок                                                                                                              

                                                         Затверджую

                                                           Директор   (назва та № освітнього закладу)

                                                            __________   ___________

                                                            ______ _________ _______ 

Графік

проведення консультацій

та оцінювання навчальних досягнень

учня (учениці) _____ класу

ПІБ   

І (ІІ) семестр 

з/п

Навчальні

предмети

Дати проведення

ПІБ вчителя

Консультації

Оцінювання навчальних досягнень

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР   ___________ ____________      

                                                     З графіком ознайомлені:

 

 Батьки (ПІБ)                                                                                            Вчителі (ПІБ)

______________                                                                                                                 _____________

                                                 Назва та № освітнього закладу  Додаток 4                                                                                                                                                                         Зразок                                                                                                                                            

 

Облікова відомість навчальних досягнень учениці ________ класу
ПІБ
сімейна (домашня) форма навчання
 

з __________________________________
(назва предмета )

_________ навчальний рік

Учитель: ______________________________

 

Теми навчального плану

Форма атестації

Тема 1

 

 

Тема 2

 

 

Тема 3

 

 

Тема 4

 

 

Тема 5

 

 

Тема 6

 

 

Тема 7

 

 

 

№ з/п

ПІБ

учня

Результати навчальних досягнень учня (учениці)

тема 1

тема 2

тема 3

тема 4

тема 5

тема 6

тема 7

ІІ семестр

Річне           оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата проведення

 _______________                                                                                                Підпис учителя

                                                                                                                               ______________                            

                                                           Титульна сторінка

                                                                                                            Додаток 5

                                                                           Журнал                                                                            зразок

індивідуального навчання

за сімейною (домашньою)

формою навчання

учениці _____ класу

                                                                            ПІБ

                                                Назва та №  ЗЗСО

 

                                                      Третя сторінка

 

                                                                       ___________ н.р.

 

ПІБ учня ______________________________________________________

Клас __________________________________________________________

Класний керівник _______________________________________________

Термін навчання ________________________________________________

Підстава _______________________________________________________

 

Назва навчального предмета  ________________     Вчитель ________________

               

                                                    П’ята сторінка

з/п

Дата

Назва виду роботи з учнем

Кількість часу

Оцінка

Підпис вчителя

Підпис батьків

 

 

 

 

 

 

 

  

Правові особливості сімейної (домашньої) форми навчання

Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 (далі - Положення), зарахування до закладу освіти на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться зазвичай до початку навчального року.

Переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання результатів навчання здобувачів чи державної підсумкової атестації.

Також потрібно відмітити, що обрати сімейну форму навчання можуть, як учні, які вже навчаються в певній школі, так і ті учні, як зараховуються до навчального закладу.

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіта і науки України від 16.04.2018 р. № 367

Учень зараховується на підставі наказу  керівника закладу освіти, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком , до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

При цьому саме в заяві про зарахування до закладу освіти батьки вказують обрану форму навчання. Так само для учнів, які вже навчаються, потрібно подати заяву на переведення на сімейну форму навчання.

Зарахування осіб до закладу освіти для здобуття освіти за індивідуальною формою може здійснюватися незалежно від наявності вільних місць у класі.

Зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти здійснюється зазвичай на навчальний рік.

Крім того, заклад загальної середньої освіти за територією обслуговування не може відмовити в зарахуванні особи на сімейну (домашню) форму здобуття освіти (територія обслуговування визначається відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016).

Облік здобувачів освіти за індивідуальною формою здійснюється відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684.

Структурним підрозділом до реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі - дані).

Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:

досягнення нею повноліття;

здобуття нею повної загальної середньої освіти;

наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

Також відповідно до Положення, особливе місце під час сімейної форми навчання посідає керівник закладу освіти, в якому організовано індивідуальну форму здобуття освіти.

Безпосередньо керівник забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом:

розроблення індивідуальних навчальних планів та індивідуальних програм розвитку (у разі потреби);

організації та проведення консультацій (у разі потреби) та оцінювання результатів навчання здобувачів освіти (далі - оцінювання);

надання доступу здобувачам освіти до безоплатного користування підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною інфраструктурою закладу освіти тощо.

Керівник закладу освіти здійснює контроль за виконанням педагогічними працівниками та здобувачами освіти індивідуальних навчальних планів, індивідуальних програм розвитку.

Керівник закладу освіти ознайомлює здобувачів освіти, їх батьків, інших законних представників (одного з них) із порядком організації відповідної індивідуальної форми здобуття освіти (у тому числі з порядком і періодичністю оцінювання), визначеним цим Положенням та іншими актами законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Отже, у випадку, якщо керівник не виконує свої обов’язки, то батьки можуть звертатися повторно, з посиланням на діюче законодавство, або звертатися до Департаменту освіти з відповідною скаргою на дії керівника.

У випадку, коли батьки обирають рішення навчати дитину не самостійно, а з залученням сторонніх осіб, то вони мають на це право. Так відповідно до Положення, батьки, інші законні представники здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі суб’єктів, які забезпечують здобуття неформальної освіти.

Питання індивідуальної освітньої траєкторії учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками. Це передбачено пунктом 2 статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Індивідуальний навчальний план учня має забезпечувати виконання ним освітньої програми закладу освіти та передбачати його участь у контрольних заходах, а також у разі необхідності враховує особливі освітні потреби учня, визначені за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки його розвитку.

Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від визначених освітньою програмою закладу освіти послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів.

У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням учня та/або його батьків.

Відмову в задоволенні реалізації індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти та розробленні індивідуального навчального плану може бути оскаржено до керівника та/або засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Контроль за якістю отриманих знань відбувається за допомогою оцінювання.

Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою проходять підсумкове (семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію, що передбачено відповідним Положенням.

Для здобувачів освіти за індивідуальною формою оцінювання може відбуватися разом з іншими здобувачами освіти відповідного класу за розкладом, визначеним закладом освіти, або окремо від них.

Заклади освіти забезпечують ознайомлення здобувачів освіти з переліком питань, за якими здійснюється оцінювання.

Засоби оцінювання визначає педагогічний працівник з урахуванням змісту індивідуального навчального плану (за його наявності).

Завдання для оцінювання складає заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання (відповідно до освітньої програми та навчальних програм з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним планом (за його наявності).

Навчальний час для проведення формувального оцінювання визначає заклад освіти відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу V цього Положення, але не більше ніж 4 навчальні дні упродовж навчального року (з урахуванням вимог до організації освітнього процесу відповідно до державних санітарних правил і норм).

Результати оцінювання фіксуються в окремому журналі або у класному журналі, що містить розділ/додаток для обліку навчальних занять та оцінювання при організації індивідуальної форми здобуття освіти 

Результати оцінювання та рекомендації батькам, іншим законним представникам щодо організації подальшого навчання зазначаються у свідоцтві досягнень.

За результатами річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації учня, який навчається за індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти, на підставі ст. 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», педагогічна рада приймає рішення про продовження здобуття ним загальної середньої освіти, у тому числі з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), за однією з індивідуальних форм її здобуття чи переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних форм здобуття освіти.

Докладно про СІМЕЙНУ (ДОМАШНЮ) ФОРМУ здобуття освіти

З кожним роком українці все частіше вирішують повернутись до автентичної форми здобуття освіти. До появи шкіл і навіть після їх виникнення в Україні діти, як правило із багатодітних родин, здобували освіту за сімейною (домашньою) формою: батьки та рідні вчили старших, ті молодших тощо. Так, наприклад, Леся Українка, геніальна «поетка українського рісорджіменто», що вільно розмовляла українською, польською, болгарською, німецькою, французькою, московською та італійською мовами, перекладала з латині, давньогрецької, навчалася вдома.

Отже, з 1 вересня 2020 року перейти чи вступити до школи за сімейною (домашньою) формою освіти зможуть всі хто забажає, для цього достатньо подати у заклад освіти території обслуговування, заяву встановленого зразка.

З боку законодавства батьки, що обрали сімейну (домашню) форму навчання мають спиратись на:

Конституція України, ст. 53 https://zakon.rada.gov.ua/.../254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80...

Закон «Про освіту», ст.9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон «Про повну загальну середню освіту», ст.4, 13, 14, 17, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Наказ №8 від 12.01.2016 МОН України Про затвердження «Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text

Постанова №87 від 21.02.2018 Кабміну України Про затвердження Державного стандарту початкової освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text

Наказ №367 від 16.04.2018 Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти https://mon.gov.ua/.../pro-zatverdzhennya-poryadku...

Наказ №955 від 10.07.2019 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852-19#Text

Розберемось більш детально…

Ваша дитина йде у 1 клас і ви вирішили навчати свою дитину вдома:

1. Знайдіть заклад освіти території обслуговування.

2. Принесіть туди відповідні документи (Наказ № 367 від 16.04.2018, частина І, розділ 1: заява, копія свідоцтва про народження дитини, оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду») особисто до 31 травня поточного року (крім форс-мажорних випадків на кшталт карантину; Наказ № 367 від 16.04.2018, частина ІІ, розділ 1, п.1 Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи, визначені пунктом 4 розділу І цього Порядку, подаються до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня)

3. НАВЧАЙТЕСЬ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ!

Важливі моменти і відповіді на розповсюдженні питання:

Чи може освітній заклад території обслуговування відмовити мені у зарахуванні моєї дитини у 1 клас на сімейну (домашню) форму здобуття освіти?

НІ. («Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» частина ІІІ, розділ 3: Батьки обирають заклад освіти, в якому буде організовано здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою. Заклад загальної середньої освіти території обслуговування, яка визначається відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року N 367, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за N 564/32016, не може відмовити в зарахуванні особи на сімейну (домашню) форму)

Чи обов’язкова присутність дитини під час подання заяви?

НІ. (Наказ № 367 від 16.04.2018, частина ІІ, розділ 1, п.1: Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою і не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування)

Чи обов’язково складати індивідуальний навчальний план в закладі освіти для вашої дитини?

НІ. (Закон «Про повну загальну середню освіту», ст.14, п.2: У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням учня та/або його батьків)

Чи зберігаються усі права та привілеї звичайного школяра на: користування підручниками, інфраструктурою школи, зверненням за допомогою до педагогів, участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах, нагородження похвальними листами, золотою та срібною медалями тощо при обранні сімейної (домашньої) форми здобуття освіти?

ТАК. («Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» частина І, розділ 7: Керівник закладу освіти, в якому організовано індивідуальну форму здобуття освіти, забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом розроблення індивідуальних навчальних планів та індивідуальних програм розвитку (для осіб з особливими освітніми потребами), організації та проведення консультацій, надання доступу здобувачам освіти до безкоштовного користування підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною інфраструктурою закладу освіти тощо)

Чи обов’язково проходити оцінювання і як часто?

ТАК. («Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» частина І, розділ 9: … Заклади освіти забезпечують ознайомлення здобувачів освіти з переліком питань, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень та/або атестація; частина ІІІ, розділ 6: Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) проходять оцінювання навчальних досягнень не рідше ніж 4 рази на рік, у тому числі підсумкове (семестрове/піврічне та річне), а також атестацію.)

Чи можуть дітей на сімейній (домашній) формі освіти без попередження перевести на інституційну форму в разі не задовільного результату оцінювання?

НІ. (Наказ №955 від 10.07.2019 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України», частина І, розділ 9: До здобувачів початкової освіти, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 (далі - Державний стандарт початкової освіти), застосовується формувальне, завершальне (підсумкове) оцінювання (залежно від особливостей індивідуальної форми здобуття освіти згідно з цим Положенням). Засоби оцінювання визначає педагогічний працівник з урахуванням змісту індивідуального навчального плану здобувача освіти. Результати оцінювання та рекомендації батькам щодо організації подальшого навчання зазначаються у свідоцтві досягнень, що видається відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621). За рішенням педагогічної ради закладу освіти батькам може бути рекомендовано переведення здобувачів освіти (крім тих, які здобувають освіту за педагогічним патронажем) на іншу форму здобуття освіти)

Чи перебуватиме дитина, що здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою на особливому обліку?

ТАК. («Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» частина ІІІ, розділ 4: Для запобігання порушенням прав дітей та забезпечення виконання обов'язків батьків заклад освіти інформує відповідну службу у справах дітей про здобувачів освіти, зарахованих (переведених) на сімейну (домашню) форму)

Ситуація з дистанційною освітою під час карантину показала, що навчатись вдома не так вже і складно. Та й попри новаторства та реформи у системі освіти ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОСВІТУ ДИТИНИ ЗАВЖДИ ЛЕЖИТЬ НА ЇЇ БАТЬКАХ!

Крім того у разі виникнення проблем під час навчання вдома, які вам не вдасться розв’язати навіть за допомогою консультацій з викладачами, ви завжди зможете перевести дитину на інституційну форму освіти!